Reglement Trailrun

Reglement/Voorwaarden LochemTrail 

 

Reglement en deelname voorwaarden van de LochemTrailrun.

 

Artikel 1: Definities

 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: het door LWC de Paaschberg in enig jaar te organiseren hardloopevenement: LochemTrail.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.

d. Organisator: de rechtspersoon (in deze LWC de Paaschberg) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

 

Artikel 2: Deelname

 

2.1. Een deelnemer dient op dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

2.2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld  volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. De deelname aan het evenement geschied door de deelnemer persoonlijk.

2.4. Deelname aan het evenement staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan om deel te nemen op bijvoorbeeld skeelers, per rolstoel, wheeler enz.

Het is ook niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel aan het Evenement deel te nemen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemer niet toegestaan zich te laten begeleiden door één of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisatie.

2.5. De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.

2.6. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Wild plassen is verboden. Voor eventuele veroorzaakte schade is de deelnemer zelf aansprakelijk.

2.7. De deelnemer moet ten alle tijden instructies van politie, wedstrijdleiding, personeel of vrijwilligers van het evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de organisator zich het recht voor de deelname aan het evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

2.8. De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

2.9. De feitelijke toewijzing van een starttijdstip aan een deelnemer geschiedt door de organisator. De deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor aanvang bij de start van het parcours aanwezig te zijn.

2.10. De Deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

De organisator neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Deelnemer is verplicht zich af te melden bij de organisatie indien hij/zij voortijdig de loop verlaat, maar ook wanneer de deelnemer de trailrun uitloopt. Indien dit door de deelnemer niet gebeurt worden de kosten van bijvoorbeeld zoekacties op de Deelnemer verhaald.

2.11. Het is voor de deelnemer toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derde tot uiterlijk 11 oktober 2019, voor het evenement van dat betreffende jaar en na toestemming van de organisatie. Toestemming kan verkregen worden door een aanvraag in te dienen via info@LochemTrail.nl

 

2.15. De organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan deelnemer plaatsvinden.

2.16. De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

2.17. De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan het evenement.

3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

3.7. Eigenaren van de grond waar het evenement gebruik van maakt, sponsors van het evenement en de gemeente waar het evenement plaats vindt, zijn op dezelfde voet als de organisatie uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Artikel 4: Portretrecht

 

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

 

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Overige bepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement/voorwaarden niet voorziet beslist de organisator.